Speerpunten Wil Nu

 

 1.  Wil Nu gaat voor een echte democratie en zal de huidige partijdictatuur doorbreken. (Hiermee wordt bedoeld de huidige werking van onze democratie) Als basis kiezen wij voor de digitale toetsing, waarbij de kiezer zijn mening kan verkondigen en de gekozene zich gedurende de periode waar binnen men functioneert zal moeten verantwoorden. Ook bindende referenda zullen ons uiteindelijke doel zijn. Op dit moment mogen wij eens per vier jaar stemmen. Daarna moeten wij in feite onze mond houden en hopen dat er geen potje van gemaakt word. Dit gegeven zal Wil Nu dus  veranderen.

Volgens de visie van Wil Nu registreert men zich één keer als kiezer door middel van een DigiD code of burgerservicenummer en kan men daarmee stemmen via de computer of telefoon, plus dat men op deze wijze ook bindende referenda kan organiseren. Ook zal de digitale toetsing volgens dit systeem verder ontwikkeld kunnen worden. 

Onze parlementaire democratie is al meer dan 100 jaar niet gewijzigd. Bestuurders dienen bekwaam en eerlijk te zijn, enkel uitvoerend wat ze vanuit de bevolking krijgen opgedragen. Bij niet functioneren zal men deze mensen direct moeten kunnen ontslaan. 

Onze politici hebben vaak de mond vol over marktwerking. Hier mogen zij dan zelf het voorbeeld geven en zich afvragen of die markt nog op hen zit te wachten. Dat de huidige politiek gecorrumpeerd is blijkt overduidelijk  uit hun uitermate ondemocratisch karakter. 

 1. Strijden tegen onrecht en uitbuiting.
 1. Wil Nu gaat voor de waarheid en staat voor een eerlijk en transparant overheidsbeleid.

4a. Op 1 januari 2002 hebben wij onze gulden ingeleverd voor de euro. Door een foutieve wisselkoers bij de invoering daarvan komen wij steevast  ruim 0,20 eurocent tekort. Daardoor zijn prijzen over de gehele linie omhoog gegaan en is de koopkracht flink gedaald. Wil Nu is voor de herinvoering van de gulden als wettig betaalmiddel, waarbij de Euro als handelsmunt gehandhaafd zou kunnen blijven. 

Volgens diverse economen is dit mogelijk. Zo heeft het Britse Onderzoeksbureau Lombard Street Research in opdracht van de PVV dit inmiddels duidelijk gemaakt. Verder onafhankelijk onderzoek zal dit uiteindelijk moeten uitwijzen. 

Wij willen een soevereine munt, waarbij de eigen centrale bank het geld beheert en bij wet zal de Nederlandse staat geen schulden mogen hebben, maar bovenal, geen zaken mogen doen met bankiers die geld uit het niets scheppen en rente vragen voor giraal werk. 

Bovenal zal de bankensplitsing hersteld moeten worden, hierbij zullen zakenbanken en nutsbanken weer gesplitst worden zoals het was voor 1999. Zoals het nu gaat zullen wij beslist van crisis naar crisis blijven gaan. 

4b. Wanneer uiteindelijk een land gedwongen wordt, danwel er zelf voor kiest uit de EU te stappen, zal ons land het huidige lidmaatschap moeten heroverwegen. Een volledig onafhankelijk onderzoek zal dan moeten uitwijzen wat het beste is, waarbij alle scenario’s dan op tafel zullen moeten komen. Want vroeg of laat zal de EU instorten. De omvang van het aantal landen met verschillende gedragingen maakt het op den duur onbeheersbaar. 

De weg naar een verdrag vergelijkbaar met de vroegere EEG kan dan mogelijk een uitkomst zijn, dit tezamen met handelsovereenkomsten met de andere dan voormalige EU landen. Uiteindelijk zal de bevolking door middel van  een bindend referendum zich moeten uitspreken over de uitkomst. Waarbij een uitweg, vergelijkbaar met het verdrag van Lissabon, op voorhand moet worden voorkomen. 

 1. Normen en waarden volgens karaktervormend onderwijs. Het onderwijs dient te behoren tot de top van Europa, met extra aandacht voor de kenniseconomie. Financiële belemmeringen moeten worden weggenomen, zoals een studie leenstelsel.

Hier moet het uitgangspunt zijn dat Staat en religie gescheiden zijn, wat inhoudt dat positieve discriminatie niet meer voor kan komen, waarbij de mensenrechten de leidraad moet zijn om mensen zich ten volle te laten ontplooien. 

 1. Inspraak voor Burgers via digitale toetsing, zoals verwoord onder punt 1. Daarmee wordt de afstand tussen burger en volksvertegenwoordiger blijvend verkleind.

Het vragenuurtje in de kamer zal gewijzigd worden in een dialoog tussen het kabinet en de burger. Daarbij zal Wil Nu voorstellen ontwikkelen die een eind maken aan de partijdictatuur. Door de partijdiscipline heeft nu een beperkte groep het voor het zeggen. De rest loopt er vervolgens als makke schapen achteraan. Geen betutteling meer. Maar eigen verantwoordelijkheid. 

 1. Er dient een eind te komen aan de gedoogcultuur. Handhaven is het devies en wanneer dit onmogelijk blijkt, regels afschaffen!

Oproepen vanuit religies die oproepen tot haat jegens derden moeten met alle macht worden bestreden op straffe van hechtenis of uitzetting  van haatzaaiers. ISIS verheerlijking staat gelijk aan hoog- en landverraad. 

De gehele grondwet zal zoveel mogelijk moeten worden herschreven met als uitgangspunt het respecteren van de Mensenrechten. 

 1. Verregaande decentralisatie terugdraaien. In iedere gemeente dient een zelfde sociaal beleid gevoerd te worden.

Wij leven nu in een land van “Russisch Roulette”. De uitvoerende macht  zal bij de gemeenten en provincies liggen, waar de bevolking via een referendum haar wensen kenbaar maakt. 

Door de decentralisatie ontstaat er een groeiend financieel probleem, aangezien de know how binnen gemeenten ontbreekt. Dit alles wordt meer dan duidelijk gemaakt door Leo Verhoef: www.leoverhoef.nl. 

Door mismanagement worden de problemen nu op de burger afgeschoven. Wil Nu vind dat dit moet stoppen!! 

 1. Wil Nu staat voor een duurzaam beleid. Het is onverteerbaar dat wij, bijvoorbeeld, bij onze oosterburen, ver achter lopen als het gaat om duurzame energie. En dit alles komt door de olielobby in Den Haag.
 1. Goed ouderenbeleid. Werken niet tot 67 jaar, maar maximaal 62 jaar en uiteindelijk kijken naar de levensduurontwikkeling. Laat de jongeren alle kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Je kunt verworven rechten toch niet zomaar opblazen en er niets voor terug geven aan de burger? 

Ouderen zullen hun kennis aan de jongeren over moeten dragen en filosoferen over hun toekomst, kijkend naar de mogelijkheden die zij  zelf in gang kunnen zetten. 

Wil Nu zal ook na het aannemen van verbeterde wetten hiervoor blijven strijden!  

Wij praten over een besparing van circa 4,5 miljard euro, die ook ergens anders valt te halen. 

 1. Iedere volwassen inwoner van Nederland heeft als persoon recht op een onvoorwaardelijk basisinkomen, welke onder de 18jaar  leeftijdsgebondenzal zijn. Wanneer men fysiek of psychisch niet n staat is aan de daarvoor gestelde eisen  te voldoen, kan hier een uitzondering op worden gemaakt. Als optie zou tegenover dit recht kunnen staan om tot 62 jaar, bijvoorbeeld 10 tot 20 uur per week sociaal werk te doen voor de gemeenschap, indien dat wel mogelijk is. Aangezien andere mensen ook moeten werken voor dit basisinkomen. 

Lasten voor de staat kunnen hierdoor per saldo worden verminderd. 

Bij dit  basisinkomen zullen subsidies wegvallen. Veel werk waarvoor nu subsidies wordt verkregen vervalt dan. Bij het vrijwilligerswerk mag je denken aan: wandelen met ouderen, voorlezen, algemeen toezicht et cetera, maar ook het gras maaien van een voetbalveld en het schilderen van een clubgebouw. 

Daarnaast verdwijnt er dus ook veel bureaucratie, omdat door het basisinkomen een hoop rompslomp met uitkeringen komt te vervallen. 

Schulden problematiek zal verminderen.  

Natuurlijk zal het nodige uiteindelijk doorgerekend moeten worden. Maar het geeft een totaal andere benadering, waarbij mensen eigen keuzes kunnen maken en niet door onze overheid in een dwangbuis worden geplaatst. Met het uitgewerkte Economisch Beleidsplan van Wil Nu onder punt 8 kan hiervan worden afgeweken. 

 1. Voedselbanken zijn een schande voor Nederland en dienen binnen vijf jaar overbodig te zijn.
 1. Onze rechtstaat kraakt in al haar voegen. Wil Nu vindt dat er geen verschil mag bestaan tussen benadering in: “Straf, Civiel, of Bestuursrecht”. Daarom zal het invoeren van het gewoonterecht middels een volkstribunaal, als nieuwe standaard voor rechtspraak, onderzocht moeten  worden. Het enige wat geldt is: gaan voor de waarheid en niet tevreden zijn met een mening. (Juist hierdoor is al veel onrecht ontstaan)

Er is veel mis binnen ons rechtssysteem omdat het een coöperatief gebaseerd rechtssysteem is met als doel  mensen te onderdrukken. Controle vanaf proces-verbaal tot uitspraak ontbreekt compleet. Liegende rechters, advocaten, Officieren van Justitie komen helaas steeds meer voor. 

De verplichte rechtsbijstand wordt zoveel mogelijk teruggedrongen. “No cure, no pay” is het uitgangspunt. 

Belangenverstrengeling zal met alle middelen bestreden moeten worden. En binnen de rechterlijke macht kan maar één positie worden bekleed. 

Ook binnen Jeugdzorg gebeurt er veel wat het daglicht niet kan verdragen. Tel daarbij de belangenverstrengeling op, dan kun je geen andere conclusie trekken  dan dat er het nodige moet veranderen. 

 1. Er zal daadwerkelijk een eind moeten worden gemaakt aan de graaicultuur.
 1. Het milieu en de volksgezondheid worden bedreigd door de vele chemicaliën die wij als mens gebruiken. Hierbij kan je denken aan: nitraten, zware metalen, de uitstoting van broeikasgassen en wat al niet meer. Het is noodzakelijk om producten op een andere manier te gaan produceren om ook in de toekomst een leefbaar klimaat te behouden.
 1. Burgers komend van buiten ons land hebben alleen recht op een uitkering wanneer ze de Nederlandse taal machtig zijn en een bijdrage aan de samenleving leveren, dit geldttevens  voorhet stemrecht. Daarnaast kan er geen voorkeursbeleid bestaan, dus wanneer asielzoekers een 24 uurs opvang kennen, zal dit ook moeten gelden voor onze eigen daklozen. 
 1. Nieuwe burgers, met eenandere  dande Nederlandse cultuur een gefaciliteerd traject bieden om zich in de maatschappij te bekwamen voor de hoofdgebieden van sociale interactie. Wie hier voor slaagt kan aanspraak maken op het  volwaardig Nederlands staatsburgerschap, mits maar één paspoort als standaard wordt erkend. Alleen wanneer het land van herkomst dit onmogelijk maakt kan hier een uitzondering voor worden gemaakt. Echter de inzet zal blijven om hier blijvend verandering in te brengen. Zij die niet in staat zijn dit te verwezenlijken kunnen niet het volledig Nederlands staatsburgerschap verkrijgen. 
 1. Reguliere- en niet reguliere geneeskunde dienen gelijkwaardig benaderd te worden. Uiteindelijk zullen wij terug moeten naar een systeem vergelijkbaar met het oude “Ziekenfonds”. Ook kan er gekeken worden naar een systeem waarbij alle zorg volledig gratis is voor Nederlanders.
 1. Gratis openbaar vervoer voor scholieren en ouderen boven de 65 jaar.
 1. Ouderen moeten zelf de keuze kunnen maken hoe men wil wonen, indicaties dienenhier opin te spelen en te faciliteren. 

Het moet een vrije keuze worden zonder dat dit door de overheid wordt opgelegd. 

Er dienen voldoende geschikte woningen voor ouderen te komen. Nu moeten mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen zonder dat er geschikte woningen voor hen bestaan. Er moet een eind gemaakt worden aan het feit dat woningcoöperaties woningen verkopen nadat ze leeg komen. Want mede daardoor kunnen ouderen geen kant meer op. Ook voor andere groepen zoals jongeren en starters is door de verkoop van duizenden woningen veelal geen geschikte woning meer  te vinden. Met de toename van asielzoekers zal dit alleen maar moeilijker worden. De huren binnen de sociale woningbouw zullen dan ook drastisch verlaagd moeten worden en er zal de komende jaren in o.a. nieuwbouw voldoende geïnvesteerd moeten worden. 

Deze doelstellingen zijn alleen maar bereikbaar met veel steun Vandaar dan ook onze oproep: “Steun Wil Nu voor een democratisch, rechtvaardig, transparant en duurzaam Nederland. Wij rekenen op u!