Hervorming Van De Democratie

Wil Nu zal binnen haar strategie uitgaan van en strijden voor de Pluchen Revolutie: https://rientshofstra.nl/romke-d13/programma 

Op vele terreinen vinden er hervormingen plaats. Wat vergeten wordt is echte aanpassing binnen ons democratisch denken.
Voor Wil Nu is het huidige systeem failliet en zal er een andere wijze van denken moeten ontstaan, daarbij zullen wij het voortouw gaan nemen.
In essentie zullen wij op vier sporen gaan zitten, waarbij de kwaliteit voorop staat.

1.Fracties binnen politieke partijen bestaan in feite uit eenheidsworsten. Fractieleden lopen achter de fractievoorzitter aan en moeten zich conformeren aan de Fractiediscipline. Daardoor is er geen ruimte voor eigen initiatieven. Binnen Wil Nu zullen wij dit anders gaan doen. Naast een Algemeen Programma zullen kandidaten de ruimte krijgen tot het ontwikkelen van een eigen programma, waarmee men zich kan profileren en op bepaalde punten mag afwijken van het basis programma. Dit betekent dat de kiezer een belangrijker rol krijgt bij het bepalen van de definitieve vertegenwoordiging in de kamer. Wanneer je iemand op de lijst tegenkomt, die veel kan betekenen voor jouw idealen kan hem dit in rangorde doen stijgen. Men krijgt de ruimte dit in te brengen. Met andere woorden, kandidaten onderschrijven de kernpunten van Wil Nu: “Democratisch denken, Rechtvaardigheid, Transparantie, Duurzaamheid en vrijheidsdenken” en met eigen denkbeelden kan men zich onderscheiden. Dit biedt de regering de ruimte in contact te treden met kamerleden die bepaalde denkbeelden zouden kunnen onderschrijven. Zo kunnen ook meerderheden in de kamer worden gehaald. Dit geldt ook binnen Gemeenteraden en Provinciale Staten. Lijsten wordt ook zo democratisch vastgesteld. Zo kan er echt wat worden gekozen en is er vooraf bekend hoe een fractie zal opereren.
2.Periodiek mogen wij stemmen voor zowel Tweede Kamer, Gemeente, Provincie en Europa plus indirect voor de Eerste Kamer.In de tussentijd weten wij niet hoe politici opereren.Ze zitten in feite in een ivoren toren en de burger mag diep graven wat er in de tussentijd met hun stem gebeurt. Daardoor wordt de kloof tussen de kiezer en de gekozenen alleen maar groter, waardoor het wantrouwen toeneemt.

 Met allerlei initiatieven wordt geprobeerd de kloof te dichten.
Wil Nu staat in beginsel voor een bindend referendum, maar wij zijn ons er ook van bewust dat dit niet snel van de grond komt, omdat hier voor een grondwetwijziging aan vooraf moet gaan. Met de onder punt “1” voorgestelde wijziging binnen de fractiediscipline wordt dit wellicht overbodig.

 Op 1 juli 2015 is de Wet raadgevend referendum ingegaan. Hiermee kunnen 300.000 Nederlanders correctieve referenda aanvragen over wetten en verdragen nadat deze door het parlement zijn goedgekeurd.
Op zich een mooi initiatief, maar daar zal je de essentie niet mee bereiken en dat is de controle van onze politici versterken, die rekening moeten houden met de wens van de bevolking.

Opvallend is steeds dat het stemgedrag van de bevolking de laatste drie weken voor de verkiezingen wordt gevormd na prachtige debatten, waarbij burgers ook nog worden gemanipuleerd. Onderzoek wat infeite wetenschappelijk zal moeten worden onderbouwd wijst uit, dat burgers vaak niet weten wat de partij van hun keuze de afgelopen jaren rond bepaalde onderwerpen heeft gestemd.

Bij het stemhokje kan je voor verrassingen komen te staan, wanneer je mensen die stemmen op een bepaalde partij confronteert met het stemgedrag van die partij.
Dit overziend komt Wil Nu met een zeer revolutionair voorstel wat naar onze vaste overtuiging de enige oplossing zal zijn om de kloof te dichten.

Doorlopende toetsing online:

Onderstaand zullen wij schetsen hoe dit in zijn  werk gaat en dat wanneer de infrastructuur verder ontwikkeld is onze samenleving een stuk democratische en gezonder kan worden.

a.    Toegang voor iedere burger op een onafhankelijk platform on-line 24 uur per dag.

b.    Gebruik is voor de bezoekende burgers anoniem. (*)

c.    Vier bestuursniveaus:  Gemeente, Provincie, Land, EU.

d.    Alle (meest belangrijke kwesties) in behandeling door de politiek dienen een afdoende  keuze mogelijkheid te hebben (inclusief de beroemde “anders” met         een uitleg tekst plus een vrije tekst voor eventueel commentaar , forum/blog  waar de burger zijn mening kan bekend  maken

e.   Alles is on-line zichtbaar als getallen en ook als statistische grafieken.

f.    De burger kan een vakje afvinken om direct een notificatie te krijgen indien per kwestie sommige aangegeven waarden bereikt worden.

g.   Integratie van de toetsing functionaliteit met sociaal media. 

h.    De gebruiker heeft een taalkeuze; de Toetsing functionaliteit houdt ook een taal keuze in (bij de EU kwesties moet de burger de keus van een taal hebben om de Toetsing te gebruiken).

i.    Bij de vakjes staat ook een link met info over welke politici (namen, partij/fractie, aantallen, statistieken, grafieken) voor welke keus zij staan eventueel met hun motivatie/stem onderbouwing; na de stemming in de raden/parlementen staat de stemming statistiek bij ook met namen en aantallen en zo voorts. Een logboek per wet (ontwerp, discussie, aanname en aanpassingen) met de moment snapshots van de burgerkeus en de keus van de politici en de bijbehorende statistieken. Men kan altijd snel reconstrueren wie een wet heeft gepusht of tegengehouden, de stemverdeling, en zo voorts.
Een logboek (snapshots verzameling) per partij/fractie politicus wie wat voor/tegen gestemd heeft, de onderbouwing en statistieken.

j.    Duidelijke online handleiding, help functie, gebruikerssupport, effectieve overheid info verspreiding om de burgerlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid om iedereen te stimuleren en de voordelen van de Toetsingmogelijkheden bekend te maken.

(*)    Voor het functioneel beheer van de toetsing moet elke mutatie op de site traceerbaar zijn naar de auteur om eventuele trolling/misbruik/identity  te detecteren en te bestrijden.

 Alles aangaande Toetsing gebruik op het niveau van privé persoon dient absoluut vertrouwelijk (zeer goede beveiliging) te blijven binnen de muren van het technisch en functioneel beheer voor zo ver er geen strafbare feiten zijn gepleegd. Het onrechtmatig onthullen van toetsing activiteiten op persoonsniveau moet als een bedreiging voor de democratische rechtsstaat beschouwd worden en als zodanig bestreden gestraft worden. Dubbele sleutel ontsleuteling, waar de officier van justitie/digitale rechercheur alleen de identiteit van een Toetsing gebruiker kan vaststellen nadat 2 sleutels van 2 verschillende functioneel beheerders of afdelingen in vertrouwen heeft ontvangen. Een enkele sleutel zal nooit een enkele informatie moduul kunnen ontcijferen. De sleutels zelf dienen ritmisch vervangen te worden (ritmisch alles opnieuw versleutelen met nieuwe dubbele sleutels en de data versleuteld met verlopen sleutels definitief/onherstelbaar vernietigen).

Politici zullen zich aan de andere kant doorlopend moeten verantwoorden in hun stemgedrag, zo ook waar men zich mee bezig houdt. Zo heeft de burger inzicht hoe zijn of haar gekozen volksvertegenwoordiger functioneert. Via een scherm in de kamer zouden zo politici met de achterban kunnen communiceren.

Wij zijn ons er  van bewust dat niet alle 17.000.000 Nederlanders hier gebruik willen maken. Maar alleen de mogelijkheid zal vertrouwen bieden.

3.De Eerste Kamer zal qua samenstelling er anders uit gaan zien. Nu worden er puur politieke lijsten samengesteld, veelal mensen die hun sporen verdiend hebben in b.v. de Tweede Kamer. Deze mensen doen vaak het werk over van de Tweede Kamer. De Eerste Kamer moet alleen bestaan uit wetdeskundigen met ervaring in staatsrecht, strafrecht en civielrecht, met specialisaties als burgerrecht, familierecht, fiscaalrecht enzovoort. 

4.De regering bestaat veelal uit beroeps cq carrière politici die niet bij voorbaat kennis hebben van het terrein, wat men moet gaan besturen. Zo kan    het voorkomen dat bewindslieden door de loop van de jaren functioneel zijn op verschillende terreinen.Voor Wil Nu moet dit anders en wel dat bewindspersonen alleen benoemd kunnen worden op basis van kwaliteit, waarbij de politieke voorkeur een ondergeschikte rol speelt. Het dualisme puur sang ontstaat dan. Bewindpersonen moeten dan met wisselende meerderheden hun voorstellen er door krijgen. Uiteindelijk betekent dit, dat er geen tussentijdse verkiezingen meer zullen plaatsvinden. Immers door het voorgestelde dualisme kunnen ministers eenvoudig worden afgezet, wanneer het vertrouwen ontbreekt en kunnen zij eenvoudig worden vervangen. In deze kunnen fracties met kandidaten komen, maar kan er ook eenvoudig gesolliciteerd worden. Dit zelfde zal ook dienen te gebeuren op lagere niveaus zoals: “Verkiezing gedeputeerde, burgemeester en wethouder.” Een landelijke onafhankelijke integriteitcommissie dient toezicht te houden, of kandidaten niet besmet zijn.

Duidelijk is dat onze voorstellen revolutionair zijn en dat wij de voorstellen er niet doorkrijgen bij intrede in de kamer, maar wanneer wij ons op basis hier van zullen opstellen zal de samenleving onze ideeën langzaam gaan omarmen en zullen andere partijen gestimuleerd worden onze denkwijze te doen overnemen. Wij zullen dan ook onze denkbeelden in de kamer overbrengen in de verwachting, dat bij daarop volgende verkiezingen er een ander klimaat zal ontstaan. Daarbij zullen wij rekening houden met de voorstellen die gedaan zijn vanuit de Pluchen Revolutie: https://rientshofstra.nl/romke-d13/programma

In deze staan wij open voor overleg met partijen , die ook vinden dat het huidige politieke systeem op de schop moet en de strategie volgen van de Pluchen Revolutie, al staan de politieke denkbeelden ver van ons af.

Dit is slechts een schets, een eerste aanzet tot een democratie verbeterende bestuursmethode en functionaliteit.

Uiteindelijk zal dit als uitgangspunt dienen voor ons toekomstige programma, wat verder ontwikkeld zal worden binnen de door ons opgezette werkgroep via skype. Wilt u meedenken, dan kunt u zich aanmelden via: info@wilnu.nu . Via een toekomstig symposium en een congres zal het proces uiteindelijk worden afgerond

Mei 2017.