Programma

Onze standpunten en visie hebben wij verwoord in uitgebreide deltaplannen. Deze kunt u bij het onderwerp downloaden, maar u treft per onderwerp ook een korte samenvatting zodat u zich snel kunt inlezen. Ons toekomstige programma is op essentiële onderdelen uitgekristalliseerd. De onderdelen economische denken en de richting waar wij vinden dat onze democratie heen moet gaan zijn ontwikkeld vanuit de visie van Mario Visinescu, waar wij hem zeer erkentelijk voor zijn.

Democratie

Door de manier waarop een kabinet wordt samengesteld leven wij in een compromis maatschappij waarbij een normale oppositie amper mogelijk is. Door de partijdiscipline zijn volksvertegenwoordigers van partijen die in de regering zitten slechts stemvee en tandeloze kamerleden.  Wij willen een pluche revolutie waarbij de regering gevormd is door mensen met vakkennis en de 150 volksvertegenwoordigers  de regering ter verantwoording roept en wet en beleidswijzigingen kunnen voorstellen aan de regering. Deze visie is ontwikkeld door het Alternatief Staatsbestel van de heer R. Hofstra. In ons deltaplan treft u uitgebreide informatie over dit bestel en onze visie daarop.

Samenleving  

De ingezette armoede agenda van de EU zorgt voor steeds grotere problemen in onze samenleving. Wij zien een verharding, steeds meer mensen die iedere maand wat te kort komen, en een snel groeiende groep mensen die geen enkel vertrouwen meer hebben in de staat. De media benadrukt dagelijks de verschillen met als doel ons te verdelen. Of het nou gaat om links rechts, geloof en herkomst of inmiddels ook genderneutraliteit alle berichtgeving maakt mensen sceptisch en wantrouwig tegen over elkaar. Terwijl we moeten kijken naar wat ons verbind,  hoe gaan we de groeiende eenzaamheid tegen? Hoe kunnen we weer wat meer respect voor elkaar opbrengen en elkaar een handje helpen indien dat nodig is? Ons deltaplan samenleving schetst een beeld van hoe het ook kan. Van het delen van algemene middelen en het bevorderen van onderling persoonlijk contact. Maar ook willen we de verhuftering een halt toeroepen mede door het goede voorbeeld te geven.  Steeds meer mensen worden bijvoorbeeld als kinderen behandeld door overheidsinstellingen dat willen wij terug draaien. Iedereen verdient het met respect behandeld te worden.

Zo denken wij aan het gratis maken van openbaar vervoer voor iedereen die tijdelijk geen werk heeft. Hierdoor kunnen mensen makkelijker bij potentiële werkgevers komen, maar kunnen ook ouderen gratis reizen om eenzaamheid tegen te gaan, kunnen kinderen gratis reizen om bijvoorbeeld hun grootouders vaker te bezoeken. Leegstaande overheidsgebouwen moeten dorps of wijk huizen worden met als doel dichtbij een plek te hebben waar mensen samen kunnen komen voor een spel of een goed gesprek. De horeca wordt BTW vrijgesteld met als doel dat het samen er even uitgaan betaalbaarder en laagdrempeliger wordt. Alles is er op gericht meer samen te komen. Om meer mensen aan het werk te krijgen en ervoor te zorgen dat we klaar zijn voor de verder gaande robotisering en AI, willen we een 4 daagse werkweek introduceren zodat iedereen meer tijd krijgt om er ook voor een ander te zijn. De onbelaste vrijwilliger vergoeding wordt verhoogd, en verenigingen krijgen een budget om hun vrijwilligers een betere vergoeding te geven.

Zorg

De babyboom organisatie is aan het vergrijzen, we staan voor een tsunami aan zorg vraagstukken. Wilnu heeft daar een visie op ontwikkeld verwoord in het deltaplan zorg. Ten eerste moet de werk en regeldruk aangepakt worden. Daarnaast moet de huisarts weer budget krijgen om ook haar maatschappelijke rol weer in te kunnen vullen door meer tijd te krijgen per patiënt. Voor mensen die zorg gerelateerde studies willen doen om zich willen laten omscholen naar de zorg wordt het leenstelsel afgeschaft en onderwijs weer gratis. De thuiszorg medewerkers moeten er 20% op vooruit gaan. De decentralisatie wordt mede in dat kader teruggedraaid. Zorg wordt voortaan aanbesteed op basis van kwaliteit en de regiekosten want concurreren op basis van kostprijs van het personeel leidt tot uitbating en import van zorg personeel uit lage lonen landen.

Jeugdzorg

Ouders en kinderen dienen in alle gevallen, ook na scheidingen contact te hebben met hun ouders. Het uithuisplaatsen van kinderen willen wij afschaffen. Thans lijkt het vaak de enige oplossing terwijl het een laatste red middel zou moeten zijn. Daarnaast dient er alsnog mentale ondersteuning te komen voor alle slachtoffers van jeugdzorg.  Want bijna in alle gevallen is er in latere stadium sprake van PTSS.

Sociaal

De participatiewet gaat van tafel en de sociale werkvoorzieningen komen weer terug bij Wilnu. Het is schandalig hoe men is omgesprongen met de zwakkere in de samenleving. De sociale werkvoorzieningen zullen daarbij een rol bij opslag van goederen, overslag en distributie voor het bedrijfsleven krijgen. Hiermee wordt oneigenlijke concurrentie in bijvoorbeeld de groenvoorziening en de schoonmaaksector voorkomen. De werkloze wordt een werkzoekende  en krijgt ondersteuning weer in zijn kracht te komen staan.  Een uitkeringstrekker wordt een uitkeringsgerechtigde. Het UWV mag geen medische keuringen meer doen, dit wordt volledig overgelaten aan de zorg sector. Het UWV dient te handelen naar het advies van de zorgverlener. Dit zijn enkele voorbeelden uit ons deltaplan sociaal.

Wonen

Wat werd de minister van wonen een Blok aan ons been. Sociale huurwoningen en woningen voor ouderen zijn onbetaalbaar geworden. Dat betekent dat de zwaksten in de samenleving de meeste kosten moeten opbrengen aangezien de rente voor koopwoningen extreem laag is geworden. Dit pakken we aan. Daarnaast willen we tijdelijke oplossingen middels tiny houses en leegstaande gebouwen beschikbaar maken voor het gezamenlijk wonen. De kostendelersnorm laten wij vallen zodat samenwonen niet meer extra belast wordt.

Duurzaam

Wat we ontnemen als bedrijven van de aarde gaan we zwaarder belasten en de loonheffingen gaan omlaag. Personeel wordt goedkoper en grondstoffen dus duurder. Dit is noodzakelijk om klimaat doelstellingen te halen maar zorgt er ook voor dat bedrijven keuzes gaan maken die beter zijn voor de mensen en het milieu.

De Rechtspraak

Rechters moeten als het aan WIlnu ligt weer gaan toetsten aan de grondwet. Wij staan voor de invoering van een constitutioneel hof waar burgers indien men zich niet gehoord voelt door de Rechtspraak alsnog verhaal kan halen. De overheid gaat zaken eerder schrikken met burgers en gaat fouten erkennen. Dit moet zorgdragen voor lagere werkdruk voor de Rechtspraak. Door ons jeugdzorg  plan zal ook deels de werkdruk bij de rechtspraak worden terug gedrongen.

Onderwijs

De thuiszitters problematiek gaan we aanpakken. Dit mede door onderwijs modulair te maken en het onderwijs ook in MOOC aan te gaan bieden. Met modulair bedoelen wij dat je wiskunde op VWO niveau kan volgen en bijvoorbeeld Duits op Mavo niveau. Met het MOOC (massive open online courses) willen wij onderwijs ook online brengen. Wij willen dat als je iets niet meteen begrepen hebt dat je de les nogmaals online kan volgen zo vaak je wil. Wij willen met het MOOC ook huiswerk begeleiding doen. Daarnaast moet de werkdruk omlaag en er dus meer mensen voor de klas. Tevens moet het ook financieel aantrekkelijker worden om in het onderwijs te werken tot slot mag de uitzendsector BTW vrijgesteld gaan uitzenden in deze sector om de mobiliteit in het onderwijs te bevorderen en de werving voor scholen eenvoudiger en betaalbaarder te maken.

Internationale verhoudingen Wij hebben het gehad met de Amerikaanse bezetter die ons de Verenigde Staten van Europa heeft ingewerkt. Wij willen terug naar goede handelsverdragen uit de EEG tijd en staan voor 1 Europa maar niet meer in het construct van de EU. Voor vluchtelingen staan wij open indien wij onze eigen basis op orde hebben en niet zelf deelnemen aan acties waardoor mensen naar ons moeten vluchten. Daarnaast zijn er ook veel mensen die uit Nederland willen vluchten, wij zullen onze status als veilig land inleveren zodat Nederlanders die door de Overheid kapot zijn gemaakt alsnog welkom zijn in andere landen.  Die status blijft van toepassing tot het moment dat Nederland zich op alle fronten heeft aangepast aan het UVRM.

 

Democratie

Economie

Rechtspraak

Jeugdzorg

Zorg

Rechtvaardige Samenleving

Maar voor alles geldt dat verdere discussie mogelijk is zowel binnen de werkgroepen als straks wanneer de Wil Nu Academie vorm heeft gekregen.
Hier zullen mensen bewust worden gemaakt via het organiseren van seminars, waarvan de voorbereiding plaats vindt binnen de werkgroepen. Wanneer u bepaalde kennis heeft en mee wilt denken in het bijzonder via skype, meldt u dan aan via: info@wilnu.nu of bel met onze voorzitter: Arjan Gelder: Tel. nr. 06 403 32 423.

Bestuur Wil Nu.