Speerpunten Wil Nu


1.    WIL Nu gaat voor echte democratie en zal de huidige partijdictatuur gaan doorbreken. (Hiermee wordt bedoeld de werking van onze democratie). Als basis kiezen wij voor de digitale toetsing, waarbij de kiezer zijn mening kan verkondigen en de gekozene zich gedurende de periode waar binnen men functioneert zich zal moeten verantwoorden. Ook bindende referenda zullen uiteindelijk ons doel zijn. Nu mogen wij eens per vier jaar stemmen. Daarna moeten wij in feite onze mond houden. Dit gegeven zal Wil Nu gaan doorbreken.
Volgens de visie van WIL NU registreert men zich één keer als kiezer d.m.v. een DigiD code of burgerservice nummer en kan men daarmee stemmen via computer of telefoon, plus dat men ook bindende referenda kan organiseren. En zal de digitale toetsing ook volgens dit systeem ontwikkeld kunnen worden.
Onze parlementaire democratie is sinds ruim 100 jaar niet veranderd. Bestuurders moeten bekwaam en eerlijk zijn, enkel uitvoeren wat ze vanuit de bevolking
krijgt opgedragen. Bij niet functioneren zal men deze mensen per direct moeten kunnen ontslaan.
Onze politici hebben de mond vol over marktwerking. Hier mogen zij het voorbeeld geven of de markt op hen zit te wachten. Dat de huidige politiek gecorrumpeerd is laat geen twijfel bestaan aan hun ondemocratisch karakter.

2. Strijden tegen onrecht en uitbuiting.

3. WIL Nu gaat voor niets anders als de waarheid en staat voor een eerlijk en transparant beleid.

4a. Op 1 januari 2002 hebben wij onze gulden moeten inleveren voor de euro. Door een foute wisselkoers bij de invoering komen wij steeds ruim 0,20 euro cent te kort. Daardoor zijn prijzen over de gehele linie om hoog gegaan en is de koopkracht gedaald. WIL NU is voor de herinvoering van de gulden als wettig betaal middel. De Euro kan als handels munt gehandhaafd blijven.
 Volgens diverse economen is het mogelijk. Zo heeft het Britse Onderzoekbureau Lombard Street Research in opdracht van de PVV dit inmiddels duidelijk gemaakt   Onafhankelijk onderzoek zal het uiteindelijk verder moeten uitwijzen.
Zo wie zo willen wij een soevereine munt, waarbij de eigen centrale bank het geld beheert en bij wet zal de Nederlandse staat geen schulden mogen hebben, maar bovenal geen zaken met bankiers die geld uit het niets scheppen en rente vragen voor giraal werk.
Bovenal zal de bankensplitsing hersteld moeten worden, hierbij zullen zakenbanken en nutsbanken weer gesplitst worden zoals het was voor 1999, zoals het nu gaat zullen wij van crisis naar crisis blijven gaan.

4b. Wanneer uiteindelijk een land gedwongen wordt dan wel zelf er voor kiest uit de EU te stappen, dan zal ons land het huidige lidmaatschap moeten her overwegen. Een volledig onafhankelijk onderzoek zal dan moeten uitwijzen wat het beste is, alle scenario’s zullen dan op tafel moeten komen. Vroeg of laat zal de EU instorten. De omvang van het aantal landen met verschillende gedragingen maakt het op den duur onbeheersbaar.
De weg naar een verdrag vergelijkbaar met de vroegere EEG kan dan wel eens de uitkomst zijn, dit te samen met handelsovereenkomsten met de andere dan voormalige EU landen. Uiteindelijk zal de bevolking d.m.v. een bindend referendum zich moeten uitspreken over de uitkomst. Waarbij een uitweg vergelijkbaar met het verdrag van Lissabon op voorhand moet worden voorkomen.

5. Normen en waarden volgens karakter vormend onderwijs. Het onderwijs dient te behoren tot de top van Europa, met extra aandacht voor de kennis economie. Financiële belemmeringen moeten worden weggenomen, zoals een studie leenstelsel.
Hier moet het uitgangspunt zijn dat Staat en religie gescheiden zijn, wat inhoudt dat positieve discriminatie niet meer mag gebeuren, waarbij de mensenrechten een leidraad moeten zijn om mensen zich te laten ontplooien.

6. Inspraak voor Burgers via digitale toetsing, zoals verwoord onder punt 1 Daarmee wordt de afstand tussen burger en volksvertegenwoordiger verkleind.
Het vragenuurtje in de kamer zal gewijzigd worden in een dialoog tussen kabinet en de burger. Daarbij zal WIL NU voorstellen ontwikkelen, die een eind maken aan de partijdictatuur.
Door de partijdiscipline heeft een beperkte groep het voor het zeggen. De rest loopt er als makke schapen achter aan. Geen betutteling. Maar eigen verantwoordelijkheid.

7. Er dient een eind te komen aan de gedoogcultuur. Handhaven, en wanneer dit onmogelijk is, regels afschaffen!
Oproepen vanuit religies die oproepen tot haat moeten met alle macht worden bestreden op straffen van hechtenis, of uitzetten van de haatzaaiers. ISIS verheerlijking staat gelijk aan hoog en landverraad.
De gehele grondwet zal zo veel mogelijk moeten worden herschreven met als uitgangpunt het respecteren van Mensenrechten. In ieder geval zal Wil Nu de aanzet hier voor willen geven.

8. Verregaande decentralisatie terug draaien. In iedere gemeente dient een zelfde sociaal beleid gevoerd te worden.
Wij leven nu in een land van: “Russisch roulette” Uitvoerende instantie zal bij de gemeenten en provincie zijn, waar de bevolking via een referendum haar wensen kenbaar maakt.
Door de decentralisatie ontstaat er een groeiend financieel probleem aangezien de know how binnen gemeenten ontbreekt. Dit alles wordt meer als duidelijk gemaakt door Leo Verhoef:www.leoverhoef.nl.
Door mismanagement worden de problemen afgewenteld op de burger. Wil Nu vindt dat dit moet stoppen!!

9. WIL NU staat voor een duurzaam beleid. Het is onverteerbaar dat wij bij b.v. onze oosterburen ver achter lopen, als het gaat om duurzame energie. Dit alles komt door de olie lobby in Den Haag.

10. Goed ouderen beleid. Werken tot Maximaal 62 jaar, niet tot 67 jaar en uiteindelijk kijkend naar de levensduur ontwikkeling. Laat de jongeren alle kansen krijgen.
Je kunt verworven rechten toch niet zomaar opblazen en er niets voor terug geven aan de burgers?
Ouderen zullen jongeren kennis moeten overdragen, en filosoferen over hun toekomst plus kijken welke mogelijkheden ze zelf in gang kunnen zetten.
WIL NU zal ook na het aannemen van wetgeving hiervoor blijven strijden! Wetten kunnen ook opnieuw gewijzigd worden.
Wij hebben nog tot 2020. (Dit is enigszins achterhaald, omdat vanaf het komend jaar het jaarlijks versneld zal opschuiven. Echter wij blijven ons hier tegen verzetten. Wij praten over een besparing van ca 4,5 miljard euro, die ook ergens anders valt te halen).


11. Elke Nederlander, vanaf het behalen van een erkend diploma na zijn goed doorlopen opleiding, heeft als persoon recht op een onvoorwaardelijk basisinkomen, alleen wanneer men fysiek of psychisch niet
instaat is hier aan te voldoen, kan hier een uitzondering voor worden gemaakt. Als optie kan tegen over dit recht staan de plicht tot 62 jaar, en wanneer men kan werken, 20 uur per week sociaal werk te doen voor de Gemeenschap. Aangezien andere mensen werken voor dit basis inkomen.
Lasten voor de staat worden hierdoor minder (Een volledig basisinkomen zonder plichten zou een kosten verhoging van ca 14 miljard euro betekenen volgens de Vereniging Basisinkomen).
Bij ons basisinkomen zullen subsidies wegvallen. Veel werk waarvoor nu subsidies wordt verkregen, vervalt. Bij het vrijwilligerswerk mag je denken aan met ouderen wandelen, voorlezen, algemeen toezicht etc, maar ook het gras maaien van een voetbal veld en het schilderen van een club gebouw.
Daarnaast verdwijnt er ook veel bureaucratie. Immers men heeft vanaf dag één recht op het basisinkomen.
Schulden problematiek zal verminderen. Mensen kunnen bij het verkrijgen van meer zekerheid zich particulier bij verzekeren. Ruimte ontstaat omdat er geen premies hoeven worden betaald. Dit zelfde geldt ook voor de werkgever. Dus een win win situatie.
Natuurlijk zal het nodige doorgerekend moeten worden. Het geeft een totaal andere benadering, waarbij mensen eigen keuzes kunnen maken en niet door onze overheid in een dwangbuis worden geplaatst. Alleen met het uitgewerkte Economisch beleidsplan van Wil Nu onder punt 8 kan hier van worden afgeweken.

12. Voedselbanken zijn een schande voor Nederland en dienen binnen vijf jaar overbodig te zijn.

13. Onze rechtstaat kraakt in al haar voegen. WIL NU vindt dat er geen verschil mag bestaan tussen benadering in: “Straf, civiel, of bestuursrecht” Daarom zal het invoeren van het gewoonterecht middels een volkstribunaal als nieuwe standaard voor rechtspraak onderzocht dienen te worden. Het enige wat geldt is: gaan voor de waarheid en niet tevreden zijn met een mening. (Juist hierdoor ontstaat veel onrecht.
Er is veel mis binnen ons rechtssysteem omdat het een coöperatief gebaseerd rechtssysteem is om mensen te onderdrukken. Controle vanaf proces-verbaal tot uitspraak ontbreekt. Liegende rechters, advocaten, officieren van justitie komen regelmatig voor.
De verplichte rechtsbijstand wordt zoveel mogelijk teruggedrongen. No cure no pay is het uitgangspunt.
Belangenverstrengeling zal met alle middelen bestreden moeten worden. En binnen de rechtelijke macht kan maar één positie worden bekleed.
Ook binnen jeugdzorg gebeurt er veel wat het daglicht niet kan verdragen, tel daarbij de belangenverstrengeling op, dan kan je geen andere conclusie trekken, dat er het nodige moet veranderen.)

14. Er zal daadwerkelijk een eind moeten worden gemaakt aan de graaicultuur.

15. Het milieu en de volksgezondheid worden bedreigd door de vele chemicaliën die wij als mens gebruiken. Hierbij kan je denken aan nitraten, zware metalen, de uitstoting van broeikasgassen en wat al niet meer. Het is noodzakelijk om producten op een andere manier te gaan produceren, om ook in de toekomst een leefbaar klimaat te behouden.

16. Burgers komend van buiten ons land hebben alleen recht op een uitkering wanneer ze de Nederlandse taal machtig zijn en een opleiding op minimaal MBO niveau met goed gevolg hebben doorlopen om aan de samenleving een bijdrage te kunnen leveren, dit geldt ook voor het stemrecht. Daarnaast kan er geen voorkeur beleid bestaan, dus wanneer asielzoekers 24 uur opvang kennen zal dit ook moeten gelden voor onze eigen daklozen.

17. Nieuwe burgers met meer dan de Nederlandse cultuur een op eigen kosten goed gefaciliteerd traject bieden om zich in de maatschappij te bekwamen voor de hoofdgebieden van sociale en politieke interactie. Wie hier voor slaagt kan aanspraak maken op een volwaardig Nederlander staatsburgerschap mits maar een paspoort als standaard wordt erkend. Alleen wanneer het land van herkomst dit onmogelijk maakt kan hier een uitzondering voor worden gemaakt. Echter zal de inzet blijven, om hier verandering in te gaan brengen. Zij die niet op eigen kracht in staat zijn dit te verwezenlijken kunnen niet het volledig Nederlanderschap verkrijgen.

18. Reguliere- en niet reguliere geneeskunde dienen gelijkwaardig benaderd te worden. Uiteindelijk zullen wij terug moeten naar een systeem vergelijkbaar met het oude ziekenfonds, maar ook kan er gekeken worden waarbij de zorg volledig gratis is. Het huidige systeem met steeds hogere premies en eigen bijdragen zal niet houdbaar blijven.

19. Gratis openbaar vervoer voor scholieren en ouderen boven de 65.

20. Ouderen moeten zelf keuzes kunnen maken hoe men wil wonen, indicaties dienen hier op in te spelen.
Het moet de vrije keuze worden zonder dat het door de overheid wordt opgelegd.
Er dienen voldoende geschikte woningen voor ouderen te komen. Nu moeten mensen zo lang mogelijk thuis blijven zonder dat er geschikte woningen bestaan. Het moet stoppen dat woningcoöperaties woningen verkopen nadat ze leeg komen. Daardoor kunnen ouderen geen kant meer op. Ook voor andere groepen zoals jongeren en starters is door de verkoop van duizenden woningen veelal een geschikte woning niet te vinden. Met de toename van asielzoekers zal dit alleen maar moeilijker worden. De huren binnen de sociale woningbouw zal dan ook drastisch verlaagd moeten worden en er zal de komende jaren in o.a. nieuwbouw voldoende geïnvesteerd moeten worden.

Deze doelstellingen zijn alleen maar bereikbaar met veel steun, vandaar ook onze oproep: “Steun Wil Nu voor een Democratisch, Rechtvaardig, Transparant en Duurzaam Nederland, wij rekenen op u!!
Alkmaar, december 2015.