Schrijven aan Fractie Voorzitters plus Vaste Kamer Commissie VWS

 

Alkmaar, 7 november 2017.

Betreft:  De zorgkosten kunnen met 35 miljard euro omlaag.

Geachte Fractie Voorzitter en leden van de Vaste Kamer Commissie VWS,

De zorgkosten reizen de pan uit. Ook tijdens de komende begrotingsbehandeling zal hier over gesproken worden. Helaas moeten wij stellen, dat men ook nu weer zo als het lijkt niet verder zal komen als b.v. het eigen risico, dat blijkens het regeer akkoord niet zal stijgen de komende jaren met op de loer hogere premies. Helaas zal volgens verwachting er geen fundamentele discussie komen hoe wij de zorgkosten echt kunnen beteugelen. Dit is alleen mogelijk wanneer er andere keuzes worden gemaakt en die zijn er!!

In 2013 vond er een gesprek plaats vanuit onze beweging met de directie langdurige zorg van VWS rond het  Deltaplan in 2009 ontwikkeld door de Algemene Vereniging Medische Verzekerden:

http://avmv.nl/pdf/deltaplan-voor-de-gezondheidszorg-2009.pdf

Het werd afgedaan met de mededeling, dat er al zo iets binnen VWS circuleerde en dat wij dit zouden mogen ontvangen. Tot de dag van vandaag is het stil gebleven.

Nu in 2017 is er het nodige veranderd en verder onderbouwd. Onze beweging is in contact gekomen met de Belgische Professor en Micro Bioloog Dirk van den Berghe, die unieke voedingssupplementen met wereldpatenten heeft ontwikkeld, waarbij opneembare silicium de sleutel is. Nu de nieuwe website met een duidelijke onderbouwing gereed is willen wij u hier kennis mee laten nemen.

https://gen5.eu/health/

Dit alles is ontwikkeld na decennia wetenschappelijk onderzoek. De afgelopen maanden hebben wij mogen ervaren, dat vele ziektebeelden genezen en voorkomen kunnen worden. Wetgeving laat niet toe dat hier zoals bij farmaceutische geneesmiddelen gezondheidsclaims op mogen worden gezet, hoewel ze in feite het zelfde kunnen bereiken. Ons doel is te komen tot een samenwerking tussen regulier en niet regulier. Wanneer wetenschappelijk onderzoek heeft plaatsgevonden mag het geen verschil maken in benadering. Nu wordt uw kamer veel te veel gegijzeld door lobbyisten vanuit de farmaceutische industrie, daarmee stijgen alleen maar de gezondheidskosten. Graag zouden wij met uw kamer in dialoog willen komen, waarbij het niet verkeerd zou zijn de professor hierbij uit te nodigen. Natuurlijk staan wij ook open voor gesprekken met individuele fracties.

Zelf zullen wij de komende maanden zoveel mogelijk de boodschap gaan verspreiden  aan huisartsen, patiëntenverenigingen en andere zorg aanbieders. Volgens planning zal dit geschieden o.a. d.m.v. symposiums, om daarmee het de samenleving in te pompen. Hiermee bereiken wij een goedkopere en betere zorg. In het belang van een ieder! Reacties zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Arjan Gelder.

Politie erkent fouten!!

 

Gisteren heb ik een bezoek gebracht aan de politie in Den Haag. Dit naar aanleiding van de gijzeling door de politie op Prinsjesdag.
Sven Hulleman had een groepsgesprek georganiseerd rond de introductie van: "Terug naar de gulden, een z.g.n. marktplaats".
Dit werd gezien als een manifestatie en werden wij met ca 70 mensen door 23 agenten met racefietsen op het trottoir gedrukt en mochten tijdens de tocht door de glazenkoets gedurende 2,5 uur het trottoir niet verlaten.
Voor velen onaanvaardbaar wat riekt naar het beknotten van de vrijheid van meningsuiting, zeker dat 50 meter verder op ook ca 50 mensen stonden w.o. Harry Mens te roken en drinken.

Lees meer...

Wil Nu onderschrijft volledig het Manifest Pensioenstelsel

 

Wil Nu onderschrijft volledig het manifest Pensioenstelsel.
Laten er geen verkeerde besluiten genomen worden.
Onderteken het zoveel mogelijk!!

http://www.red-ons-pensioenstelsel.nl/

Regeerakkoord puur zakelijk, weinig menselijk  en vol met allerlei misleidingen.

 

Het akkoord wat gesloten is, is nog vlees nog vis. Wanneer mensen in de spiegel zouden kijken van welke partij dan ook binnen de coalitie, zou men de conclusie moeten trekken: “Dit is het meest ongeloofwaardige kabinet van na de tweede wereldoorlog.”

 

De dag na de verkiezingen maakte ik een voorspelling, blijkens het ontstane akkoord zitten wij op het goede spoor.
Veel wordt er vooruit geschoven als het te moeilijk wordt en het om principes gaat, zoals de discussie over voltooid leven , het belangrijkste punt voor de Christen Unie.
Met een warrige verdediging wordt het vooruitgeschoven. Eerst wil men gaan onderzoeken om hoeveel mensen het gaat en dan zien wij wel verder.

Lees meer...

Leo Verhoef één van onze adviseurs legt de vinger op de zere plek hoe wij aan alle kanten worden beduveld.

 

Persbericht dd. 5 juli 2017
 
Uitgebreid onderzoek laat zien: boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag
 
Wat nog steeds door de pers en media totaal wordt doodgezwegen
 
Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam opgelopen naar 4.018 miljoen (4,0 miljard) euro
Boekhoudfraude bij gemeente Rotterdam opgelopen naar 1.239 miljoen (1,2 miljard) euro
Boekhoudfraude bij gemeente Den Haag opgelopen naar 821 miljoen (0,8 miljard) euro
Boekhoudfraude bij gemeente Utrecht opgelopen naar 585 miljoen (0,6 miljard) euro
Boekhoudfraude bij gemeente Eindhoven opgelopen naar 408 miljoen (0,4 miljard) euro
 
Boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag: burgers worden door hun gemeentebesturen en gemeenteraden zwaar bedrogen
Boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag: gemeenteraden zijn hierover herhaaldelijk uitvoerig geïnformeerd maar ondernemen geen enkele actie, integendeel
Boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag: pers en media zijn hierover herhaaldelijk uitvoerig geïnformeerd maar het onderwerp wordt totaal doodgezwegen
Boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag: niemand wil er zijn vingers aan branden
 
Onderzoek van de jaarrekeningen van gemeenten van de recente jaren laat zien dat de meeste gemeentebesturen in de jaarrekeningen van hun gemeenten en in hun berichtgeving daarover saldi van opbrengsten en kosten presenteren die niet overeenkomen met de werkelijke saldi. Vrijwel steeds worden hogere saldi, vaak veel hogere saldi, gepresenteerd dan de werkelijke saldi. Vaak worden positieve saldi gepresenteerd terwijl er in werkelijkheid sprake is van nadelige saldi, vaak grote nadelige saldi. Het omgekeerde komt ook voor, zij het sporadisch.
Door de (verzwegen) negatieve saldi van baten en lasten zijn verreweg de meeste gemeenten in de afgelopen tijd fors op hun vermogen ingeteerd. In totaal gaat het om miljarden euro’s. De negatieve saldi van baten en lasten betekenen uiteraard een even grote toename van de schulden en een navenante stijging van de rentekosten.
 
Dit betekent dat de betreffende gemeenteraden, waar ten enenmale de kennis ontbreekt om dit te doorzien, door deze boekhoudfraude totaal op het verkeerde been worden gezet. Dit betekent ook dat de geïnteresseerde burgers totaal op het verkeerde been worden gezet.
Opvallend is ook dat bij al deze boekhoudfrauduleuze jaarrekeningen desondanks steeds goedkeurende accountantsverklaringen staan. Blijkbaar zijn de betreffende accountants niet in staat de boekhoudfraude te onderkennen, danwel: zij willen het niet onderkennen, bang om hun baan te verliezen, wat blijkens de praktijk geen irreële angst is.
 
De vijf grootste gemeenten:
 
Amsterdam
Het gemeentebestuur van Amsterdam presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 1998-2016 en in de berichtgeving daarover een voordelig saldo van 1.208 miljoen (1,2 miljard) euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een voordelig saldo had van maar liefst 5.226 miljoen (5,2 miljard) euro. Boekhoudfraude dus van 4.018 miljoen (4,0 miljard) euro (De boekhoudfraude bij Ahold toentertijd, waarvoor bestuurders strafrechtelijk gestraft werden, verbleekt er totaal bij.)
 
Opvallend: De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was is deze periode 2.817 miljoen euro, zo laten de jaarrekeningen, en daarmee het onderzoek daarnaar, eveneens zien. De conclusie is dus: gemeente Amsterdam hield in de periode 1998-2016 meer over, zelfs beduidend meer over, dan de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting. De inwoners van Amsterdam betaalden dus in deze periode geheel onnodig Onroerendezaakbelasting! Opvallend is dat deze eenvoudige conclusie de volksvertegenwoordigers, i.c. de gemeenteraad(sleden), nooit is opgevallen, anders zou de gemeenteraad en zouden de gemeenteraadsleden ogenblikkelijk de terugbetaling geëist hebben van de onnodig opgelegde en geheven Onroerendezaakbelasting.
 
Rotterdam
Het gemeentebestuur van Rotterdam presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2007-2016 en in de berichtgeving daarover een voordelig saldo van 642 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 597 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 1.239 miljoen euro.
 
Den Haag
Het gemeentebestuur van Den Haag presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2008-2016 en in de berichtgeving daarover een voordelig saldo van 306 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 515 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 821 miljoen euro.
 
Utrecht
Het gemeentebestuur van Utrecht presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2008-2016 en in de berichtgeving daarover een voordelig saldo van 475 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 110 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 585 miljoen euro.
 
Eindhoven
Het gemeentebestuur van Eindhoven presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2006-2016 en in de berichtgeving daarover een voordelig saldo van 23 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 385 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 408 miljoen euro.
 
Etc., etc.
 
 
Onderzoek en onderzoeker; bevestigingen van onderzoeksresultaten:
 
Bovenstaande conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang uitvoerig en diepgaand onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. Zijn onderzoeksresultaten zijn ronduit verbijsterend.
 
Heel veel meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten (per gemeente en provincie) en de bevestigingen daarvan, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de beroepsorganisatie van register-accountants, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam ( ! ) en de Rekenkamer Rotterdam ( ! ),  en de rapporteringen aan de gemeenteraden van de betreffende gemeentes is uitvoerig gedocumenteerd en gedetailleerd te vinden op www.leoverhoef.nl  Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag.
en meer in het bijzonder in de op de website opgenomen dossiers van o.a. de betreffende gemeenten.
 
Ook verbijsterend is het overzicht van gemeenten met “Griekse” jaarrekeningen
 
(Op dit ogenblik is het onderzoek van drs. L.W.Verhoef naar de jaarrekeningen over 2016 van de overige gemeenten en provincies nog volop aan de gang)
 
Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes, ook bij andere gemeenten en provincies, en meer bevestigingen van de uitkomsten van zijn onderzoek, is eveneens uitvoerig te vinden op www.leoverhoef.nl Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag.
 
Meer informatie bij:
drs. L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670

Verspreid zoveel mogelijk nu al de Vooraankondiging Nationale Herdenking op 23 september.

 

De voorbereidingen voor de Nationale Herdenking Zelfdoding op 23 september zijn in volle gang. Dit wordt al weer de vierde keer, dat het gehouden wordt. In 2014 en 2015 voor het Paleis van Justitie in Den Haag en vorig jaar op de Dam in Amsterdam. Helaas was de keuze vorig jaar achteraf niet zo goed. Met duizenden toeristen en boodschappen doende mensen viel de herdenking in het niet en kreeg het niet de aandacht die het verdient.

 

Dit jaar bij het monument De Dokwerker aan het Jonas Daniel Meijerplein in Amsterdam zijn de verwachtingen hoog gespannen. Wij zijn er van overtuigd dat dit de beste plek is die je je maar kunt wensen. Zeker als wij het hebben over onrecht. Immers de herdenking rond de februari staking van 1941 heeft veel te maken met onrecht.

 

Dit onrecht voelen ook de honderden in ons land die jaarlijks zelf moord plegen na besluiten van onze overheid cq de rechtspraak.

 

Kijk nu reeds op onze website en de evenementenpagina op Facebook:

http://www.wilnu.nu/index.php/nat-herdenking-zelfdoding

https://www.facebook.com/pg/Wil-Nu-313002308885394/events/?ref=page_internal en laat nu reeds blijken dat u komt. Dit zal ook andere stimuleren.

 

Binnen onze verharde samenleving zal  volgens verwachting zelfdoding steeds vaker voorkomen. En juist hier verzetten wij ons tegen. Vandaag zagen wij de indrukwekkende Nationale Herdenking rond afschaffing van de Slavernij. Zij kijken daarbij naar het verleden. Eigenlijk zou onze herdenking veel belangrijker moeten zijn. Vele aspecten zullen langskomen, die leiden tot zelfdoding wat voorkomen zou kunnen worden.

Dan kun je denken aan: “Eenzaamheid, uituitzettingen, ouders  uithuisplaatsingen van kinderen, consequenties verliezen van banen zonder hulp instanties etc.”

 

Tijdens de herdenking zal evenals anderen jaren een rouwauto komen aanrijden met daarin een kist, die door dragers naar de herdenkingsplaats zal worden gedragen. Vervolgens zal het taptoesignaal worden gespeeld zoals:

https://www.youtube.com/watch?v=9aizioxZ8Do , waarna twee minuten stilte ter nagedachte van de honderden zelfdodingen het afgelopen jaar, die voorkomen hadden kunnen worden.

 

Waarna er bloemen kunnen worden gelegd. Hierna bestaat de mogelijkheid tot het doen van toespraken, mogelijk door nabestaanden en mensen die met dit vreselijk onderwerp ervaring hebben. U kunt zich aanmelden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De toespraken gebeuren d.m.v. een megafoon. Wanneer iemand ons de mogelijkheid tot een geluidsinstallatie aanbiedt houden wij ons aanbevolen. Ideeën zijn ook welkom. Laat het een indrukwekkende herdenking worden, waardoor er binnen onze samenleving uiteindelijk anders gedacht zal worden en wij een andere kant opgaan waardoor b.v. flexibiliteit in werk en wonen terug gedrongen zal worden. Ook dit brengt zelfdoding met al deze stres dichter bij. Kijk daarvoor op:

http://thefutureofwork.eu/?p=19

 

Het kan en het moet anders, op naar een rechtvaardig Nederland zonder b.v. dakloosheid waardoor b.v. zelfdoding terug gedrongen zal worden.

Laat 23 september een gedenkwaardige dag worden, deel deze boodschap zoveel mogelijk.

 

1 juli 2017.

Bestuur Wil Nu

Tweede Kamer geeft toe dat er geen eerlijke rechtspraak bestaat.

Een  ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft tijdens het debat op 30 mei j.l.  het signaal afgegeven, dat men vindt dat er geen eerlijke rechtspraak bestaat. Anders wil men niet dat het uiteindelijk in de grondwet opgenomen.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Kamer-stemt-in-met-opnemen-recht-op-eerlijk-proces-in-Grondwet-.aspx?pk_campaign=&pk_medium=e-mail&pk_source=nieuwsbrief&pk_keyword=nieuwsbrief

Wil Nu strijdt al jaren voor een eerlijke rechtspraak. Vandaar dat dit inmiddels kenbaar is gemaakt aan de VVD Fractie, hoe dit gezien mag worden. Aan een lege huls hebben wij niets.

“Geachte heer Spek,

De Tweede Kamer heeft op 30 mei in ruime meerderheid ingestemd om in het recht een eerlijk proces in de grondwet op te nemen. Uiteindelijk zal het pas echt worden opgenomen als de procedure is gevolgd. Dus na de Eerste Kamer ook nog 2/3 meerderheid in Tweede en Eerste Kamer na volgende verkiezingen. Dus dit kan nog jaren duren, tenminste als wij niet weer snel verkiezingen krijgen.

Nu wil ik weten wat de reikwijdte van de wet is. De huidige situatie is, dat alleen bij strafrecht er gezocht wordt naar de waarheid. Bij Civiel, Bestuurs- en Jeugdrecht komt men niet verder als dossiervorming en kan de rechter shoppen in aangeleverde informatie. Bij vooral Jeugdrecht kom je dit tegen, waar de rechter alleen kijkt naar informatie vanuit Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. En wordt er niet geluisterd naar b.v. een traumapsycholoog, opvoedpoli en andere professionals. Wanneer een eerlijk proces in de grondwet wordt opgenomen, begrijp ik dan goed dat rechters  anders moeten gaan opereren. Uitgaande onze denkbeelden zou dat niet verkeerd zijn:

http://www.wilnu.nu/index.php/programma/op-weg-naar-een-eerlijke-rechtspraak

Nog beter zou zijn dat wanneer de voorstellen van Frits Bakker, voorzitter van de Rechtspraak worden overgenomen:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Recht-op-eerlijk-proces-in-Grondwet-opnemen-gaat-niet-ver-genoeg.aspx

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Arjan Gelder

Brief aan de informateur. Kosten Gezondheidszorg kunnen omlaag.

 

Brieven aan de (in)formateur(s)
p/a Tweede Kamer
Postbus 20018
2500 EA Den HaagAlkmaar, 10 mei 2017.

 

Zorgkosten kunnen met miljarden euro’s omlaag.

Lees meer...

Open  brief aan alle Tweede Kamerleden.

Geacht Kamerlid,

Onderstaande informatie zal naar ieder Tweede Kamerlid worden gestuurd, om het risico te voorkomen dat het bijvoorbeeld alleen de Fractievoorzitter bereikt. Het doel is een maatschappelijke discussie te doen ontwikkelen, wat er toe leidt dat de gezondheidskosten met miljarden euro's om laag kunnen.

Al vele jaren stijgen de kosten van de Gezondheidszorg en wordt er gediscussieerd om de kosten te beteugelen. Ook tijdens de laatste verkiezingscampagne stond het hoog op de agenda, maar verder als te praten over marktwerking en systemen komt men niet. De echte problemen komen niet aan de orde en dat is de ongebreidelde macht, die de farmaceutische industrie heeft en zo een monopolie bezit als het gaat om genezing. Preventie speelt daar geen enkele rol in. Als er preventie veel bereikt wordt zal de omzet binnen Big Pharma gaan afnemen en dat is binnen het huidige denken ondenkbaar.

Wanneer vanuit de overheid gepromoot wordt, om te komen tot een gezondere levenswijze, komt men niet verder als te komen tot meer bewegen en gezonde voeding. En juist daar ligt het probleem. Bestaat er nog gezonde voeding? Daar kan volmondig: "Nee" tegen gezegd worden. Het aandeel vitaminen en mineralen neemt alleen maar af. Wanneer je dan ook nog de meest belangrijke stof: "Silicium" na zuurstof het belangrijkste, wat op onze aarde te vinden is benoemt en onmisbaar is heeft de mens grote problemen.

Met dit in het achterhoofd heeft de Belgische Professor Dirck van den Berghe een bijzondere ontdekking gedaan en wel als eerste is hij er na ruim 20 jaar wetenschappelijk onderzoek in geslaagd 100% biologisch en volledig opneembaar silicium te combineren met de zeven essentiële mineralen, wat ons lichaam momenteel te kort komt. Hiermee zijn vele welvaartsziekten te voorkomen en hoewel voedingssupplementen geen geneeskrachtige resultaten mogen worden toegeschreven zijn de resultaten wonderbaarlijk die hiermee behaald kunnen worden. Via: www.gen5.eu kunt u nadere informatie tot u nemen. De producten zijn volledig Europees goedgekeurd.

Na de ontdekking ruim 10 jaar geleden is er breed markt onderzoek gedaan, wat het allemaal voor de mens kan betekenen. Eenvoudig kan de conclusie worden getrokken, dat welvaartsziekten voorkomen kunnen worden en mensen veel gezonder kunnen leven door de unieke voedingssupplementen ontwikkeld door Professor Dirck van Den Berghe.

Onze Politieke Beweging Wil Nu zet zich al jaren in voor een goedkopere en betere Gezondheidszorg in Nederland gebaseerd op het Delta Plan ontwikkeld in 2009:

http://avmv.nl/pdf/deltaplan-voor-de-gezondheidszorg-2009.pdf

Met de formules zoals bovenstaand weergegeven wordt dit nu voor 100% onderbouwd en kunnen de kosten in de nabije toekomst omlaag. Belangrijk in deze is dat de politiek haar verantwoordelijkheid neemt en mede de richting gaat bepalen, om niet regulier zo gauw het wetenschappelijk is onderbouwd meer ruimte te geven. Samenwerking tussen regulier en niet regulier zal gestimuleerd moeten worden. Beiden hebben elkaar nodig, om tot een meer gezondere samenleving te kunnen komen. In deze hebben wij het voornemen in de nabije toekomst symposiums te organiseren, waarbij o.a. patiënten verenigingen uitgenodigd zullen worden. Ik daag u uit kennis hier van te nemen. Om uw interesse in deze te kunnen inschatten verzoek ik u vriendelijk op dit schrijven te reageren, zodat u zo mogelijk voor een dergelijk evenement wordt uitgenodigd. Nogmaals voor verdere informatie verwijs ik u naar de website van Gen5: www.gen5.eu .

Open brief aan alle Fractie Voorzitters

Geachte Fractievoorzitter,

Hierbij ben ik zo vrij mij als voorzitter van Wil Nu tot u te wenden. Zoals bekend heeft onze beweging niet meegedaan met de laatst gehouden verkiezingen. In het bijzonder van wegen het feit, dat wij niet mee hebben willen doen aan de versplintering met nu dertien partijen in de kamer. Lang leven de democratie leidend tot onregeerbaar Nederland. Wil Nu doet haar naam eer aan: "Wil staat voor verandering en wij zijn het geleuter in Den Haag zat, van daar de benaming Nu"

Wellicht komt er een regering na formatie onderhandelingen, maar dat zal hoe je het wendt of keert ongeloofwaardig zijn. Natuurlijk moeten er compromissen worden gesloten, maar met principes mag je niet marchanderen. De uitkomst zal zijn dat één van de partijen verpulverd zal worden, wat nu de PVDA is overkomen. Zoals het er nu voorstaat: ""Zal Groen Links het volgende slachtoffer worden?"

Het gehele politieke landschap overziend staan de PVV en Denk recht tegenover elkaar, om mensen uit elkaar te spelen en de rest van de partijen daar tussen zijn zo soft als het maar kan zijn en komen niet tot echte oplossingen.

Het begrip Volksvertegenwoordiger is behoorlijk vervuild met belangenverstrengeling en nevenactiviteiten. De functie van Volksvertegenwoordiger is behoorlijk zwaar, dan zou het niet mogen voorkomen dat Kamerleden ook nog bijbanen hebben, een goed voorbeeld wat nu in de picter staat is het FVD met de advocaat Mr. Theo Hiddema.

Uit betrouwbare bron heb ik inmiddels vernomen, dat vooral binnen grote fracties mensen nevenactiviteiten kunnen ontplooien, omdat er onvoldoende werk of mogelijkheden bestaan. Voor Wil Nu moet het uitgesloten zijn dat er nevenbanen bestaan. Volksvertegenwoordiger dient een fulltime baan te zijn zonder tijd voor allerlei nevenactiviteiten. Dit zou ook moeten gelden binnen de Eerste Kamer, waarbij de meesten maar een aantal uren per week aan het Kamerlidmaatschap besteden. Dan kun je niet verwachten dat de controle met een steeds meer ingewikkelde samenleving optimaal is, waarbij belangen regelmatig schuren.

Wij zullen ons voorlopig buiten parlementair blijven inspannen, om de kloof tussen de kiezer en de gekozene te dichten, daarbij is de digitale toetsing een prachtig instrument. Waarom moeten burgers zich overal verantwoorden en de politiek tussentijds niet? Dan wordt de bevolking ook niet meer gemanipuleerd tijdens de verkiezingscampagne.

Hervorming-van-de-democratie-met-echte-controle

Tenslotte zullen alle Kamerleden binnenkort een mail ontvangen, waarbij wij informatie zullen delen over de formules ontwikkeld door de Belgische Professor en microbioloog Dirk van den Berghe, waarmee de gezondheidskosten miljarden euro's omlaag kunnen. De huidige politiek komt niet verder als aanpassingen binnen systemen. Met de inspanningen van Wil Nu zullen wij echt tot oplossingen komen. Ik ben benieuwd of iemand van u het fatsoen heeft op het bovenstaande te reageren.

Met vriendelijke groeten,

Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423) - Voorzitter Wil Nu: www.wilnu.nu (Alkmaar 7 april 2017.)